Paramos gavimas

Valstybės parama

Pagrindinis » Valstybės parama

Mūsų ilgametę patirtį turinti komanda padės jums gauti valstybės paramą mirusiojo transportavimo išlaidoms dengti. Parengs reikiamus dokumentus, pakonsultuos dėl procedūrų, patars.

  1. Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2 160 EUR).
  2. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos (arba šeimos nariams tenkančios vidutinės pajamos), per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (384 EUR).
  3. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs arba jeigu asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.
  4. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

Tuo pačiu galite kreiptis dėl paramos mirties atveju, kurios dydis yra 320 EUR.

Dokumentai, reikalingi paramai mirties atveju gauti:

  1. asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas paramai mirties atveju gauti;
  3. medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  4. kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
  5. besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite:

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme (Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2016-09-29, TAR Nr. 2016-24186);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

Teisės aktų paieškos sistema
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija